Załącznik nr … do Uchwały nr … z dnia ……..…..

P R O J E K T


 

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PABIANICACH

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach”, zwane w dalszej części Regulaminu „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

 3. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Słuchaczy.

 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pabianice.

 7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i jest kontynuatorem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach funkcjonującego w latach 2002-2014 jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury.

 8. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10.  

§ 2

CELE STOWARZYSZENIA

 1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. zachowanie i poszerzanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej Słuchaczy,

 2. aktywizacja społeczna,

 3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki m.in. kultury, oświaty, medycyny, historii, przyrody, turystyki, literatury, sztuki i nowych zdobyczy naukowych,

 4. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia osób starszych.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. autorskie wykłady audytoryjne z różnych dziedzin,

  2. sekcje zainteresowań np. plastyczne, fotografii,

  3. zajęcia seminaryjne i warsztatowe,

  4. zajęcia sportowe,

  5. wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

  6. spotkania okolicznościowe,

  7. lektoraty języków obcych,

  8. wystawy i wernisaże,

  9. sesje popularno-naukowe,

  10. pomoc koleżeńską i wspomaganie potrzebujących.


§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Członkiem Stowarzyszenia, zwanym w Regulaminie Słuchaczem może być osoba fizyczna posiadająca status emeryta lub rencisty mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym w Polsce miejsce zamieszkania, która złoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

2. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty tzw. wpisowego oraz składki członkowskiej, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Słuchacz otrzymuje legitymację członkowską, służącą również jako identyfikator, aktualizowaną na początku każdego roku akademickiego po dokonaniu opłaty składki członkowskiej.

4. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i kończy w czerwcu następnego roku.

5. Słuchaczom przysługuje:

a) bierne i czynne prawo wyborcze,

b) prawo uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

6. Słuchacz zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowego opłacania składek członkowskich,

c) realizacji uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

d) aktywnego uczestnictwa w wykładach i zajęciach w zadeklarowanych sekcjach,

e) noszenia podczas zajęć legitymacji członkowskiej będącej identyfikatorem,

f) przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.

7. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy Słuchaczy lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

8. Skreślenie z listy Słuchaczy następuje na skutek:

a) śmierci Słuchacza,

b) złożenia przez Słuchacza Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

c) nieopłacenia składki członkowskiej w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

9. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

a) niewykonywania przez Słuchacza postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

b) podejmowania przez Słuchacza działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

10. Decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Słuchaczy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie w formie pisemnej składa się za pośrednictwem Zarządu. Zebranie Ogólne Słuchaczy rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.


 

§ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Ogólne Słuchaczy,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.


 

§ 4.1.

ZEBRANIE OGÓLNE SŁUCHACZY

1. Zebranie Ogólne Słuchaczy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Słuchaczy należą:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,

 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,

 3. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

 4. uchwalanie i zmiany Regulaminu,

 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności merytorycznej,

 7. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwały o przeznaczeniu pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia,

 9. inne wskazane w treści Regulaminu.

3. Zebranie Ogólne Słuchaczy zwołuje Zarząd Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek nie mniej niż 50% Słuchaczy Stowarzyszenia.

4. Zebraniem Ogólnym Słuchaczy kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany przez pozostałych Słuchaczy w głosowaniu jawnym.

5. Uchwały i decyzje Zebrania Ogólnego Słuchaczy podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

6. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Uchwały Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, albo w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Słuchaczy pod warunkiem, iż w zawiadomieniu o zebraniu ten drugi termin został wskazany.


 

§ 4.2.

ZARZĄD

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu wybieranego przez Zebranie Ogólne Słuchaczy. Pozostałych członków Zarządu wybiera Prezes Zarządu spośród Słuchaczy.

2. Prezes Zarządu przekazuje informację o powołaniu członków Zarządu na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy, a poza obradami - poprzez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia w Pabianicach, ul. Kościuszki 14.

3. Kadencja członków Zarządu wynosi 4 lata.

4. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu działając łącznie.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

6. Prezes Zarządu może być odwołany przez Zebranie Ogólne Słuchaczy, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Słuchaczy uprawnionych do głosowania.

7. Członkowie Zarządu mają prawo zrezygnować z funkcji członka, składając pisemne oświadczenie Prezesowi, zaś Prezes składa pisemną rezygnację Zebraniu Ogólnemu Słuchaczy.

8. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Słuchaczy oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

 2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 3. opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji organizacyjnych i merytorycznych dotyczących tematyki i terminów wykładów, przebiegu prac w sekcjach zainteresowań, emisji materiałów informacyjnych,

 5. uzgadnianie terminów wykładów z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach,

 6. wyznaczanie starostów grup odpowiedzialnych za sekcje zainteresowań, seminaria i zajęcia warsztatowe,

 7. przyjmowanie i wykluczanie z członkostwa Stowarzyszenia,

 8. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich i tzw. wpisowego,

 10. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 11. zwoływanie Zebrań Ogólnych Słuchaczy,

 12. rozstrzyganie sporów między Słuchaczami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

9. Zarząd odpowiada za prawidłowość dochodów i wydatków oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

10. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uchwały Zebrania Ogólnego Słuchaczy Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

11. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł. 

§ 4.3.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków wybranych spośród Słuchaczy Stowarzyszenia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

 1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Członkowie Komisji spośród siebie dokonują wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 2. składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy wraz z oceną działalności Zarządu,

 3. wnioskowanie do Zebrania Ogólnego Słuchaczy o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

 4. wnioskowanie do Zebrania Ogólnego Słuchaczy o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków organu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.


 


 

§ 5

MAJĄTEK

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

2. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) darowizn,

d) ofiarności publicznej,

e) spadków, zapisów.


 

§ 6

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

1. Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Kapitułą Odznaczeń może przyznać następujące wyróżnienia i odznaczenia:

- „Zasłużony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach” przyznawane wykładowcom, słuchaczom i innym osobom za zasługi dla Stowarzyszenia,

  - „Honorowy Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach” przyznawane osobom, które wykazały się 10 – letnim stażem jako Słuchacz Stowarzyszenia i ukończyły 80 lat,

- „Honorowy Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach” przyznawane byłym Prezesom Stowarzyszenia.

2. Honorowi Prezesi, Honorowi Słuchacze oraz Zasłużeni dla Stowarzyszenia zwolnieni są ze obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Kapitułę Odznaczeń stanowią członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia może wnioskować o przyznanie medali resortowych za działalność na rzecz Stowarzyszenia.


 

§ 7

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Słuchaczy podjętej większością 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Słuchaczy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne Słuchaczy określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Traci moc Regulamin Stowarzyszenia z dnia 8 maja 2017 r.