R E G U L A M I N
 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach


 

Rozdział I

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane w dalszej części regulaminu-UTWP jest Stowarzyszeniem Zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.(Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104) a członek stowarzyszenia jest słuchaczem.

 

§ 2

 

Terenem działania UTWP jest cała Polska


§ 3


Siedzibą UTWP są Pabianice ul Kościuszki 14

 

§ 4

 

 1. UTWP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.

 2. UTWP jest zawiązane na czas nieokreślony i jest kontynuatorem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach funkcjonującego w latach 2002-2014 jako sekcja MOK.


§ 5Działalność UTWP oparta jest na pracy społecznej słuchaczy.


§ 6


UTWP może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

 

§ 7


Cele UTWP to:

 1. Zachowanie i poszerzanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy

 2. Aktywizacja społeczna

 3. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki m.in. kultury, oświaty, medycyny, historii, przyrody, turystyki, literatury, sztuki i nowych zdobyczy naukowych

 4. Przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia osób starszych


§ 8

 

UTWP realizuje swoje cele poprzez:

 1. Autorskie wykłady audytoryjne z różnych dziedzin

 2. Sekcje zainteresowań np. plastyczne, fotografii.

 3. Zajęcia seminaryjne i warsztatowe

 4. Zajęcia sportowe

 5. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

 6. Spotkania okolicznościowe

 7. Lektoraty języków obcych

 8. Wystawy i wernisaże

 9. Sesje popularno-naukowe

 1. Pomoc koleżeńską i wspomaganie potrzebujących

 

§ 9


UTWP realizuje swoje cele we współpracy z Radą Programową

i Kapitułą Odznaczeń


Rozdział III

Majątek i gospodarka

 

§ 10


UTWP środki na swoją działalność pozyskuje ze składek członkowskich


§ 11

 

 1. Na majątek UTWP składają się środki uzyskane z :


 

a) darowizn

b) spadków

c) zapisów

d) ofiarności publicznej

e) dotacji na zasadach określonych przez przepisy prawa


 

 1. Zaciąganie zobowiązań w imieniu UTWP wymaga reprezentacji dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa w razie

nieobecności Prezesa


 

Rozdział IV

 

Organy UTWP

 

§ 12

 

Organami UTWP są


 

 1. Zebranie Ogólne Słuchaczy

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 13

 

 1. Zebranie Ogólne Słuchaczy jest najwyższym organem UTWP

 2. Do jego kompetencji należy:

a) wybór prezesa

b) wybór Komisji Rewizyjnej

c) uchwalenie regulaminu

d) uchwalanie głównych kierunków działań

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i z działalności merytorycznej

f) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji UTWP

g) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu pozostałych środków finansowych UTWP


 

§ 14


 

 1. Uchwały Zebrania Ogólnego Słuchaczy podejmowane są zwykłą większością głosów przy co najmniej 50% słuchaczy w głosowaniu jawnym albo w drugim terminie bez względu na ilość obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 2. Zebranie Ogólne słuchaczy może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego

 3. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonają pozostali członkowie Zarządu spośród wszystkich słuchaczy. W drodze kooptacji nie można powołać więcej niż połowę członków pochodzących z wyboru.

 

§ 15


Zebraniem Ogólnym Słuchaczy kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany w głosowaniu jawnym

 

§ 16


Zebranie Ogólne Słuchaczy zwołuje Zarząd lub na wniosek pisemny nie mniej niż 50% słuchaczy


§ 17


 

 1. Zarząd kieruje działalnością UTW

 2. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat

 3. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i 3 członków

 4. Członkowie Zarządu powoływani są przez Prezesa

 5. Informacja o wyborze członków Zarządu podlega ogłoszeniu na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy

 6. Na zewnątrz UTWP reprezentuje Prezes lub Zastępca Prezesa w razie dłuższej nieobecności Prezesa

 7. Prezes może być odwołany przez Zebranie Ogólne Słuchaczy , jeśli działa na szkodę UTWP bądź rażąco narusza jego interesy, większością

2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% słuchaczy


 

§ 18


 

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 

 1. Podejmowanie decyzji organizacyjnych i merytorycznych dotyczących tematyki i terminów wykładów , przebiegu prac w sekcjach zainteresowań, emisji materiałów informacyjnych

 2. Uzgadnianie terminów wykładów z Dyrektorem MOK

 3. Ustalanie wysokości składki rocznej i wpisowego

 4. Organizowanie zajęć których koszty ponoszą słuchacze

 5. Wyznaczanie starostów grup odpowiedzialnych za sekcje zainteresowań, seminaria i zajęcia warsztatowe

 6. Zarząd odpowiada za prawidłowość dochodów i wydatków oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków tego organu.


 

§ 19

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem do sprawowania kontroli nad działalnością UTWP

 2. Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków. Komisja spośród siebie wybrała Przewodniczącego i Sekretarza Komisji

 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku

 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu

 2. Składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy wraz z oceną działalności

 3. Wnioskowanie do Zebrania Ogólnego Słuchaczy o udzielenie absolutorium dla Zarządu

 4. Wnioskowanie do Zebrania Ogólnego Słuchaczy o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności


 

Rozdział V

 

Prawa i obowiązki słuchaczy


 

§ 20

 

 1. Słuchaczem UTWP może zostać osoba dorosła (rencista, emeryt) po złożeniu zarządowi deklaracji , opłaceniu wpisowego oraz ustalonej składki rocznej, nie później niż przed dniem inauguracji roku akademickiego

 2. Słuchacz otrzymuje legitymację członkowską, służącą również jako identyfikator, aktualizowaną na początku każdego roku akademickiego po dokonaniu wpłaty

 3. Okres bycia słuchaczem jest nieograniczony


 

§ 21

 

Słuchaczom przysługuje:


 

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze

 2. Prawo uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez UTWP

 3. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTWP


 

§ 22


Słuchacz zobowiązany jest do:


 

 1. Przestrzegania Statutu UTWP

 2. Systematycznego opłacania składek członkowskich

 3. Realizacji uchwał i decyzji UTWP

 4. Aktywnego uczestnictwa w wykładach i zajęciach w zadeklarowanych sekcjach

 5. Noszenia podczas zajęć legitymacji członkowskiej będącej identyfikatorem

 6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego


 

§ 23

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 

 1. Dobrowolnego wystąpienia z UTWP

 2. W wyniku skreślenia w przypadku uporczywego łamania postanowień Regulaminu UTWP

 3. W wyniku skreślenia z powodu nie opłacenia składki członkowskiej na następny rok akademicki

 4. Ponowne przyjęcie w poczet Słuchaczy w trzecim roku akademickim po skreśleniu, zobowiązuje słuchacza do opłacenia wpisowego


 

Rozdział VI


Odznaczenia i wyróżnienia:


 

§ 24


Zarząd UTWP w porozumieniu z Kapitułą Odznaczeń może przyznać następujące wyróżnienia i odznaczenia:


 

 1. Zasłużony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach”

- wyróżnienie przyznaje się wykładowcom, słuchaczom i innym osobom za zasługi dla UTWP

    2. „Honorowy Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach”

- wyróżnienie przyznaje się osobom, które wykazały się długoletnim

stażem jako słuchacz UTWP i posiadają sędziwy wiek

3. „Honorowy Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach”

wyróżnienie przyznawane byłym Prezesom

4. Honorowi Prezesi, Honorowi Słuchacze oraz Zasłużeni dla UTWP zwolnieni są ze składek członkowskich

5. Kapitułę Odznaczeń stanowią członkowie Zarządu UTWP, przedstawiciel Rady Programowej oraz przedstawiciel posiadających w/w odznaczenie

 

§ 25

 

Zarząd UTWP w porozumieniu z Kapitułą Odznaczeń może wnioskować o przyznanie medali resortowych za działalność na rzecz UTWP

 

Rozdział VII


Zmiany regulaminu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 26

 

 1. Zmiany Regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zebrania Ogólnego Słuchaczy lub Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Słuchaczy podjętej większością 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne Słuchaczy określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.